HAPPENING

Happening to określenie wywodzące się z języka angielskiego, które odnosi się dosłownie do działania, zdarzenia, okoliczności. Jest to nazewnictwo kierowane wobec nowoczesnych przedstawień o charakterze artystycznym, sztuki we współczesnym wymiarze. Jako happening rozumiemy zdarzenie mające wydźwięk artystyczny- ograniczone pod względem czasowym, z dramaturgią, narracją, rozmaitymi znakami, ciekawą symboliką. Jako ową symbolikę rozumie się natomiast postaci rozmieszczone w danej przestrzeni, wielorakie przedmioty zastosowane do mindfulness szczecin zrobienia akcji, czy też obrazy bądź hasła. Musimy wiedzieć, że happening odznacza się bezpośredniością. Jest to zatem niewątpliwie jedna z najbardziej interesujących form sztuki, która cechuje się otwartością formalną. Bardzo często wzbogacona zostaje o rozmaite motywy improwizacyjne. Celem happeningu jest przyciągnięcie widza, skoncentrowanie na tym przejawie sztuki jego uwagi maksymalnie. Bardzo często happeningi przyjmują postać swobodnej twórczości artystycznej, jaka jest pełna ekspresji. Akcja https://www.adamet.com.pl/ osadzona jest w konkretnym czasie, pojawia się element teatralny, coś na wzór performance. Jest to zestawienie jednocześnie akcji, a więc jakichś wydarzeń i czynności z rozmaitymi rekwizytami, przedmiotami i obiektami. Nierzadko atrybuty te i akcesoria są celowo spreparowane na potrzeby happeningu. W takich przejawach sztuki wydziela się nierzadko elementy multimedialne, polisensoryczne przez co śmiało można happening uznać za formułę ożywioną, unowocześnioną.

Źródło: